Studiedag met prof. dr. Ouweneel en ds. Glashouwer

Op dinsdag 6 december vindt er in Nijkerk een studiedag plaats met prof. dr. Willem J. Ouweneel en ds. Willem J.J. Glashouwer.

Programma
16:30 uur zaal open
17:00 uur prof. dr. Willem J. Ouweneel: ‘De komst van de Koning en het Koninkrijk’
18:00 uur pauze (wij zorgen voor een kopje soep, maar neem zelf een broodje mee)
19:30 uur ds. Willem J.J. Glashouwer: ‘Waarom Jeruzalem?’
21:00 uur einde


  3 replies to "‘De komst van de Koning en het Koninkrijk’, studiedag met prof. dr. Ouweneel"

  • QueenGaGa

   Puntje drie (deel 1):

   De geboorte van Jezus
   ——————————–

   Nog steeds wordt kerst door velen beschouwd als de geboortedag van Jezus. Vanuit de Evangeliën, en de meeste theologen weten dat, blijkt dat niet te kloppen. Jezus is maanden eerder geboren, en kerst is in feite niets anders dan een verchristelijkte heidense feestdag.

   Toch kunnen we de echte geboortedag van Jezus weten. We beginnen met de introductie van Zacharias en zijn vrouw Elisabet, dit lezen we in Lucas 1:5-7

   "Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een bepaalde priester, genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. Zijn vrouw was uit de dochters van Aäron en haar naam was Elisabet. Zij waren beiden rechtvaardig en wandelden onberispelijk in alle geboden en eisen van YHVH. En toch waren zij kinderloos, omdat Elisabet onvruchtbaar was, en zij beiden op hoge leeftijd waren gekomen."

   Zacharias was dus priester die dienst had in de afdeling van Abia. Hoe oud zij waren staat er niet bij, maar vermoedelijk was Elisabet in of voorbij haar menopauze, en hadden ze de hoop op een kind al opgegeven. Toch weten we dat Elisabet zwanger werd, en dat werd aangekondigd door de engel Gabriël, wat we kunnen lezen in Lucas 1:8-17

   "En het geschiedde, toen Zacharias de priesterdienst voor YHVH verrichtte in de beurt zijner afdeling volgens de regels van de priesterdienst, dat het lot viel op Zacharias om het reukoffer te brengen in de tempel van YHVH. De gehele volksmenigte was op dat moment op de buitenplaats om te bidden op het uur van het reukoffer. Terwijl ze aan het bidden waren, zag Zacharias de engel van YHVH, staande ter rechterzijde van het gouden reukofferaltaar. Toen Zacharias hem zag, werd hij bevreesd, en werd hij ontroerd. Maar de engel zei: “Wees niet bevreesd, Zacharias! Uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn in de ogen van YHVH. Hij zal geen wijn en sterke drank drinken, en met de heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan. Hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot YHVH, hun God. En hij zal voor YHVH zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor YHVH een wel toegerust volk te bereiden.”

   Elk jaar begon Zacharias zijn Tempeldienst op de Sabbat voorafgaand op de Feestdag van
   Shavuot (Pinksteren). Zijn volgende beurt was zes maanden later, net voor het Chanoekafeest begon. Enkel op de Grote Sabbat van het Feest van Shavuot had de afdeling van Abia de verantwoordelijkheid om te dienen in de Tempel wanneer er “een menigte aanwezig was tijdens het wierookoffer”. Dit detail stelt ons in staat om het moment dat Gabriël de komende geboorte van “de profeet die komt in de geest en kracht van Elija” vast te pinnen. Het volgende thema komt steeds terug doorheen de Evangeliën: De Almachtige laat de vervullingen van Zijn beloften en Zijn Feesten plaatsvinden op Zijn “vastgelegde tijdstippen”. Een alternatieve methode om de beurtrollen van de afdelingen der priesters te berekenen, werd ontdekt in de Dode Zee rollen van de Essenen. Deze methode, toegelicht door Eugene Faulstich in Bible Chronology and the Scientific Method, berekent eveneens dat de afdeling van Abia de Tempeldienst verzorgde gedurende het Feest van Shavuot.

   De eer om wierook te branden en de zegen van Aäron uit te spreken over de samenkomst van Israël werd slechts één maal in het leven van een priester(*) geschonken. Eens het lot was gevallen en de verantwoordelijkheid was vervuld, was die priester niet meer verkiesbaar. Zacharias was een oude priester die de eer om deze priesterlijke plicht te vervullen tot dan toe nog niet te beurt was gevallen. Toen dit gebeurde, hoewel zijn bediening en leven bijna om waren, ontving Zacharias en zijn vrouw uiteindelijk toch nog die hoogste roeping voor elke priester sinds de tijd van Mozes – een boodschapper vanuit de hemelse troonzaal kondigt aan dat hij en zijn vrouw de profeet zullen voortbrengen die de komst van de Messias zal inluiden.

   (*) Incense of the Ketoreth: Temple Treasures Institute, Jeruzalem

   In Lucas 1:24 lezen we dat Elisabet zwanger werd na de dagen van Zacharias' Tempeldienst:

   "Na die dagen van Zacharias' Tempeldienst werd Elisabet zwanger, en zij verborg zich vijf maanden."

  • QueenGaGa

   Puntje twee:

   De Netzer, de Tzemach, de Spruit
   ———————————————–

   Willem Ouweneel haalt de profetie aan uit Jesaja betreffende de Spruit:

   "Want er zal een Twijgje opgroeien uit de [afgehouwen] stronk van Isaï, en een Loot uit zijn
   wortels zal vrucht voortbrengen" (Jesaja 11:1)

   Ik prefereer de volgende vertaling:

   "En er zal een rijsje (khoter – een levende scheut) voortkomen uit de stronk (geza – afgekapte boomstronk) van Isaï en een Spruit (netzer – een specifieke soort spruit) zal groeien uit zijn wortelen (shorashim)…

   Vijf maal in de geschriften van de Hebreeuwse Profeten wordt naar de Messias gerefereerd als de Tzemach. De meeste vertalers hebben het woord tzemach vertaald als Spruit. Zowel zij als de Joodse sagen herkennen de referentie naar de Messias telkens waar de Profeten het woord tzemach gebruikten.

   Eén van de meest intense profetieën die Jezus vervulde, die getuigen van zijn afstamming van David en zijn Koninklijke rol, vind je in het Evangelie van Matteüs, welke de Spruit verkondigt als de Rechtvaardige Koning.

   "En hij (Jezus) kwam en vestigde zich in een stad, genaamd Nazaret, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken was, dat Hij Nazireeër zou heten." (Matt. 2:23)

   Hoe hard je ook probeert, niemand zal ooit een referentie vinden in de Profeten waar de Messias Nazireeër wordt genoemd. Het wordt dikwijls verondersteld dat dit zou refereren naar de Messias die de “nazireeërgelofte” aflegt (Numeri 6:1-21), dezelfde gelofte waaronder Simson was geboren (Richteren 13:5-7). Dit is niet zo! Jezus heeft duidelijk en toegeeflijk zich meermaals niet aan de schriftuurlijke voorwaarden van de nazireeërgelofte gehouden (Matt 11:19). En verder is het zo dat nergens in de geschriften van de profeten wordt aangegeven dat de Messias een Nazireeër zou worden genoemd, of zich zou verbinden aan de nazireeërgelofte. En toch laat de Schrift ons niet in het ongewisse, want meerdere profeten verklaarden dat de Messias een tzemach, een spruit, zou zijn, en Jesaja profeteerde dat de Tzemach een bepaald soort spruit zou zijn.

   "En er zal een rijsje (khoter – een levende scheut) voortkomen uit de stronk (geza – afgekapte boomstronk) van Isaï en een Spruit (netzer – een specifieke soort spruit) zal groeien uit zijn wortelen (shorashim)…" (Jesaja 11:1)

   Jesaja voegde verbazingwekkende details toe aan het beeld van de Messias als de Tzemach – de Spruit. Hij profeteerde dat de Tzemach een speciale soort spruit zou zijn – een netzer. De wetenschap van tuinbouw onderscheidt verschillende soorten van spruiten of scheuten van een boom, welke zijn vernoemd met verschillende Latijnse en Nederlandse termen. Hetzelfde geldt in de Hebreeuwse taal. Het woord netzer duidt op een scheut van een olijfboom die groeit uit de oorspronkelijke wortelvertakkingen maar ontspringt op een latere tijd en op een afstand van de stronk. De boom kan al eerder omgekapt geweest zijn, omwille van het niet meer voortbrengen van vruchten. De spruit die opschiet uit de wortels van de stam van de familie van Isaï (de vader van Koning David) zal ontspruiten als een netzer.

   Een netzer heeft absoluut niets te maken met een “nazireeërgelofte”. De Hebreeuwse woorden nazir en netzer zijn niet verwant, ze lijken enkel hetzelfde in het Nederlands. De profeten vertellen ons dat de Messias, de zoon van David, een Tzemach (een Spruit) zal zijn uit de stam van David, maar Jesaja is de profeet die ons iets heel specifiek vertelt over die tzemach – hij zal een netzer zijn.

   Het dorp Nazaret in het noorden van Israël heeft zijn naam ontleent aan het stamwoord netzer. Nakomelingen van Koning David hebben dit dorp gevestigd. Maria, de dochter van Jozef (zoon van Jakob), uit de bloedlijn van Koning David zijn zoon Salomo, en Maria’s man Jozef (zoon van Eli), uit de bloedlijn van een andere zoon van Koning David, zijnde Natan, groeiden allebei op in Nazaret onder dichte en verre verwanten en enkele Levieten. De
   inwoners van Nazaret hebben zich daar hoogst waarschijnlijk ten tijde van de Griekse bezetting van Israël gevestigd toen vele Judeeërs vluchtten naar Galilea om te ontsnappen aan de vervolging gedurende het schrikbewind van Antiochus Epiphanes (gedocumenteerd in Makkabeeën I en II, 1611 KJV). De inwoners van Nazaret kenden hun familiegeschiedenis en noemden hun dorp als herkenning van het feit dat zij een “scheut” waren uit de stamboom van Isaï – ontsprongen op een latere tijd en op een andere plaats – een dorp van netzerim. Nu is het klaar en duidelijk waarom ze terug reisden naar de thuis van hun voorouders uit Bethlehem (Beit Lechem) om legaal het decreet te ondertekenen om Octavius Augustus zich “Vader van het Romeinse Rijk” te kunnen laten noemen in het vijfentwintigste jaar van zijn regering als Caesar.

  • QueenGaGa

   Baruch aba b'shem Yehovah!!!

   Toch wil ik drie puntjes aanstippen, en begin hier met het eerste…

   De aanspraak op de troon van David
   —————————————————

   De aanspraak op de troon van David loopt niet via Maria's man Jozef, maar via Maria zelf. Het Evangelie van Matteüs is inderdaad geschreven vanuit het perspectief dat Jezus de Koning is van het Koninkrijk, en dit was voorzegd in Jeremia 23:5

   "Ik zal tot David een rechtvaardige SPRUIT [Tzemach] verwekken; een Koning zal regeren met voorspoed, en hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde." (Jeremia 23:5)

   Vijf maal in de geschriften van de Hebreeuwse Profeten wordt naar de Messias gerefereerd als de Tzemach. De meeste vertalers hebben het woord tzemach vertaald als Spruit. Zowel zij als de Joodse sagen herkennen de referentie naar de Messias telkens waar de Profeten het woord tzemach gebruikten. In elk van de vijf gevallen waar tzemach is gebruikt beschrijft het een missie of profetische rol die de Messias moet vervullen. Elk van deze vijf gevallen detailleert een bepaalde kwaliteit of perspectief in het leven en de bediening van de Messias. De vervulling van elk van deze vijf kenmerken is gedetailleerd in de Evangeliën, zoals het was voorzegd door de profeten.

   Omdat de aanspraak op de troon van David voor de Messias heel belangrijk is in de context van heel het Evangelie over de Koning en zijn Koninkrijk, begint Matteüs uiteraard ook met Jezus' stamboom, als bewijs dat hij een nakomeling is van Koning David. In de Griekse manuscripten, en dus ook alle vertalingen, zit echter een fout in de stamboom, en niet toevallig heeft Matteüs voor een controlemogelijkheid gezorgd opdat we zouden kunnen vaststellen mocht er iets niet kloppen met de stamboom. Er moet nota van genomen worden dat niet elke generatie is opgenomen in de stamboom in Matteüs – maar al deze die er in opgenomen zijn blijken geteld. De genealogische lijn is intact, hoewel de namen van drie opeenvolgende koningen ontbreken in de lijst. Dit kan gemakkelijk worden geverifieerd door Matteüs’ lijst te vergelijken met de Kronieken van de Koningen van Judea. Die drie koningen waren opzettelijk weggelaten van de lijst zodat elke van de drie secties telkens zou optellen tot veertien. De nummering van Matteüs is ontworpen om een Masorah te bouwen – een mathematische afbakening om deze te beschermen voor de komende generaties.

   De fout zelf zit hem in de vertaling van Matteüs 1:16 en is ongeveer als volgt vertaald:
   "…en Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus was geboren…"

   Hierdoor werd er een fatale rekenkundige fout gecreëerd in zowel de Griekse als de Nederlandse teksten, omdat er dan slechts dertien generaties zijn “vanaf de Babylonische
   ballingschap tot de Messias”, terwijl de tekst zelf zegt dat er veertien generaties in de lijst staan.

   Afgezien van de vele vindingrijke, doch onware uitleggingen waarom de stamboom niet overeenstemt met de controle die Matteüs ons aanreikt, hoeven we niet te wanhopen, want God waakt over zijn Woord. Er is slechts één oude Bijbelse bron die de juiste stamboom van Jezus, via zijn moeder, tot Koning David handhaaft, en dat is de “Ancient Hebrew Matthew” die bewaard is gebleven in de Joodse archieven. Sinds Yom Kippoer 2012 zijn er achtentwintig aparte oude, in de originele Hebreeuwse taal geschreven, manuscripten ontdekt. Veertien van deze manuscripten zijn ontdekt door de Karaitische hoogleraar Nehemia Gordon. Vers 1:16 luidt als volgt:

   "…en Yaakov verwekte Yosef, de vader van Miriam, uit wie Yeshua was geboren…"

   De Jozef in Matteüs 1:16 is niet de man van Maria, maar de vader van Maria. De Peshitta Aramaic teksten van Matteüs 1:16 geven aan dat Miriam’s gevra (machtige man) Yosef werd genoemd, en Matteüs 1:19 specificeert dat Miriam’s ba’ala (echtgenoot) ook Yosef werd genoemd. Yosef was een veel voorkomende naam in Israël. Miriam’s echtgenoot Yosef had drie grootvaders met diezelfde naam. Dit leidde ongetwijfeld tot de voor de hand liggende fout bij de vertalers, die dachten dat de Yosef in vers 16 en de Yosef in vers 19 één en dezelfde persoon waren. De Griekse vertalers kozen er voor om beide Aramese woorden gevra en ba’ala te vertalen naar het Griekse woord aner, wat simpelweg “een volwassen persoon” betekent. De Nederlandse vertalers kozen er voor om het Griekse woord aner te interpreteren als “echtgenoot” en dus telkens “Maria’s man” te schrijven.

   In het Aramees betekent gevra eigenlijk “machtige man” en wordt gewoonlijk gebruikt als referentie naar de oudste patriarch van de familie, en het kan inderdaad refereren naar de “echtgenoot” indien deze de oudste man in het huishouden is. Maar zowel het woord zelf als de bredere context van Matteüs 1:16 vragen erom dat gevra moet vertaald worden als “Yosef, de vader van Miriam”, voor de volgende redenen:

   ⌘ De stamboom van Maria’s man Jozef, de zoon van Eli, Jezus' veronderstelde vader, is klaar en duidelijk gedetailleerd door Lucas.

   ⌘ De stamvaders van Jozef, de zoon van Eli, in de stamboom van Lucas, hoewel ze afstammelingen zijn van Koning David, zijn geen erfgenamen van David’s troon omdat ze afstammen van Natan.

   ⌘ Maria’s man Jozef, zoon van Eli, heeft geen rechtstreeks verwantschap met Jezus behalve als een verre Davidische relatie van zijn moeder. Jozef, de zoon van Eli, is enkel Jezus’ stiefvader en wettelijke opvoeder.

   ⌘ Maria is Jezus’ enige aardse ouder en moet dus als zodanig een directe afstammelinge zijn via de koninklijke bloedlijn van Koning David.

   ⌘ Het Evangelie van Matteüs, die de Messias beschrijft als “de Koning”, documenteert Jezus' aanspraak op de troon van David, terwijl het Evangelie van Lucas, die de Messias beschrijft als “de Mensenzoon”, de veronderstelde stamboom van Jezus als Jozef’s veronderstelde onwettige zoon weergeeft.

   ⌘ Wanneer Jozef, de zoon van Jakob, nauwkeurig geïdentificeerd is als Maria’s vader in Matteüs 1:16, plaatst dit Maria als dertiende generatie vanaf de Babylonische ballingschap. Dit plaatst haar zoon Jezus vervolgens correct in de veertiende generatie. Indien men daarentegen blijft volhouden dat de Jozef in Matteüs 1:16 wel de man is van Maria, dan kan zelfs een leek zien dat de Griekse stamboom van Jezus, en alle daaruit voortgekomen vertalingen, een duidelijk fout vertonen omdat de generaties niet optellen tot veertien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.