Tegenwoordig zijn er christelijke groeperingen die de Heer Jezus niet lijfelijk terug verwachten. Aan Charisma Magazine is diverse keren gevraagd waar
wij staan. Zonder allerlei namen te noemen, weten we dat er bedieningen zijn wiens prediking valt onder de paraplu van de zogenoemde Kingdom Now-leer, ook bekend als de Dominion theologie. In deze KN leerstelling leren gelovigen dat het niet relevant is om uit te zien naar de wederkomst van de Heer. De nadruk ligt op het bouwen van een tastbaar koninkrijk door
het innemen van geestelijke ‘bolwerken’ en ‘naties’ voor God.

Binnen deze visie is het belangrijk om ons af te vragen voor wélke Heer wij de wereld moeten veroveren. Het kan niet Jezus (Yeshua) zijn, want Hij was het die zei: ‘Mijn koninkrijk is
niet van deze wereld, anders zouden mijn dienaren (engelen) ervoor vechten.’ De Bijbel zegt ook dat ons ‘burgerschap niet op deze aarde is’; hier zijn we slechts pelgrims en vreemdelingen op doorreis. Paulus waarschuwt ons om vooral ‘de dingen te zoeken die boven zijn in de hemel, niet die op aarde.’ Johannes schrijft: ‘Hij die deze wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.’ Zo zijn er nog vele teksten te noemen die erop wijzen dat het burgerschap van de gelovige sinds zijn bekering veranderd is van het aardse naar het hemelse. Ons vreemdelingschap trekt dan ook de haat van deze wereld aan. Jezus voorzegde dat wie Hem volgt op de een of andere manier zal moeten lijden om zijn naam.
Dit geldt voor Joden en christenen.

 

Utopisch ideaal

De leer dat wij in Jezus ‘meer dan overwinnaars’ zijn (wat gezien teksten als Romeinen 8:37 correct is) heeft helaas handen en voeten gegeven aan het kamp van de vervangingsleer die eind jaren 1980 door diverse profetische bedieningen stevig in het zadel is geholpen. Deze Kingdom Now (KN) of Dominion theologie (DT) gelooft en onderwijst dat deze wereld kan en moet worden veroverd voor Christus, door actie van de christelijke Kerk. Termen als Gods eindtijdleger, Marketplace ministry en Spiritual dominion, zijn geboren uit deze zienswijze. Hoewel in elk van deze visies een kern van Bijbelse waarheid zit, predikt de KN-leer in wezen een utopisch ideaal dat op veel plaatsen niet rijmt met de fundamentele Bijbelse leerstelling van het evangelie. Het probleem begint met het allegorisch vertalen van letterlijk bedoelde Bijbelteksten. Daardoor wordt in sommige kringen de aangekondigde lijfelijke terugkeer van Jezus vergeestelijkt, net zoals in sommige kerkelijke denominaties de maagdelijke geboorte van Jezus en zijn opstanding worden ontkend. De KN-leer streeft in sommige kringen naar de oecumene en is te vinden binnen allerlei richtingen, van katholiek tot evangelisch tot PKN. In wezen herbergt de KN of DT de gedachtegang van de Kruisvaarders. Het leert dat het onze
christelijke taak is om de wereld te veroveren, als het kan ook politiek en maatschappelijk. In die visie staat voorop dat Jezus Christus niet zal terugkeren totdat de kerk of de gemeente is
‘opgestaan’ en ‘dominie’ of ‘gezag’ heeft genomen over de regeringen en instanties van deze wereld. In het licht van de Bijbel mag dit gezien worden als een dwaalleer.

 

De chronologie van de Heer

Het klopt dat Jezus opdracht aan zijn volgelingen heeft gegeven om het koninkrijk van God te verkondigen en de weg te bereiden in de geest. Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld
het bevrijden van gebondenen en het genezen van zieken in de naam van Jezus, wat slechts een voorafschaduwing is van het komende vredesrijk. Maar alle onrecht uitbannen en het
bouwen van een ‘betere wereld’ zitten niet in het pakket. Het tastbare koninkrijk dat wij daadwerkelijk op aarde verwachten zal de Heer zélf brengen met zijn wederkomst (zie de boeken
Daniël, Openbaring, Zacharia, Matteüs en Petrus). Hij zal als de Joodse Messias voor zijn volk verschijnen en zijn voet zetten op de Olijfberg (Handelingen 1:11 en Zacharia 14:4).
We hebben het hier dus over een letterlijke en persoonlijke gebeurtenis, waarvan de Bijbel ons aanmoedigt om deze vurig te verwachten. Dan zal de Heer ook al zijn vijanden
verslaan en zich als Koning der koningen vestigen in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem (Sion). Een nieuw tijdperk van echte vrede en gerechtigheid wordt dan ingeluid. ‘Laat uw
koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’ uit Matteüs 6, is dus instemmen met de Vader, een proclamatie voor het komende rijk dat Jezus gaat brengen.
Maar de Kingdom Now-leer breekt deze verwachting juist af omdat zij in de kern de vervangingsleer predikt. Zo geloven bepaalde richtingen dat het duizendjarig vredesrijk al is
geweest en de rol van Israël en de Joden na 70 na Chr. is uitgespeeld. In dat verlengde gelooft men vaak ook niet in het bestaan van de hel of in de opname of wegvoering van
de gelovigen (1 Thessalonicenzen 4:17). Zij die uitzien naar de opname worden door de KN-leer afgeschilderd als laffe ontsnappers. Het ontgaat KN-aanhangers echter dat ons
geloof in de opname allereerst wordt ingegeven door ons hartsverlangen om met Jezus te worden verenigd. Maar als ons geloof tevens een vlucht is voor de dingen die gaan
komen… nou en! Wat is daar verkeerd aan? Is ons geloof in het offer van de Messias niet net zo’n vlucht voor oordeel en verdoemenis? Heeft God niet Noach en Lot laten ontsnappen  voordat Hij zijn oordeel zond? Spreekt de Bijbel niet over Hem die ons bewaart voor de ure der verzoeking die over de hele wereld komt? Zijn we niet geroepen om uit de hemelen Gods
Zoon te verwachten: Jezus, die ons verlost van de komende toorn? (1Thessalonicenzen 1:10). En is het hele evangelie niet een grote ontsnapping aan alles wat slecht is?

 

Hoe gaat de vijand te werk?

Valse doctrines in de Kerk worden geïnjecteerd door de eeuwenlange haat van de duivel tegen de Joden en hun beloofde land. Door hun bestaan en hun verwachting van
de Messias ziet de god van deze wereld zijn einde naderen. Naarmate we dichter bij de wederkomst van de Heer komen en de tijd van ‘de grote verdrukking’ of ‘Jakobs benauwdheid’
nadert, neemt de vertroebeling van het echte evangelie en het aantal dwaalleringen toe. Dit is een opzettelijke strategie van de vijand: kerken en gelovigen heel subtiel op het spoor
van New Age-denken en humanisme zetten. In Matteüs 7:15 waarschuwt Jezus voor valse profeten en 2 Johannes 1:7 stelt: ‘Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet
belijden dat Jezus de Messias in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.’ Het is geen toeval dat elke zegening aan Israël en de Joden
gedaan, zegen en helderheid van God met zich meebrengt. Zo ook de keerzijde: afwijzing van Israël en de Joden brengt vloek en verwarring. Dit zit verwerkt in Gods belofte van
Genesis 12:3. Tegenstand en dwalingen binnen de Kerk kunnen ontstaan door de roeping en het mandaat van het Joodse volk te ontkennen. Het heil is namelijk uit de Joden!
Daarom gebruikt de vijand de KN-leer als tegenwicht om de Kerk tot werelddominantie te verleiden. Let maar op hoeveel oudtestamentische Bijbelteksten die op Israël en de Joden
slaan, gebruikt worden voor de Kerk. De KN-leer vindt haar oorsprong in de visie van de vroege rooms-katholieke kerk, die sinds het jaar 325 de wereld onder haar macht en
invloed (dominie) probeert te krijgen. Mede daaruit zijn vele vervolgingen ontstaan tegen Joden en ‘ketters’ (kruistochten, de Spaanse inquisitie). Het zwaard opheffen in de naam van
‘Christus’ heette dit dan.

 

Graten uit de vis

Wat opvalt in het analyseren van de KN-dwaalleer, is dat deze ook bepaalde stromingen binnen bewegingen als Word of Faith, de profetische Latter Rain-beweging en de
Emerging Church diepgaand heeft beïnvloed. Voor hen die in de charismata geloven, in goddelijke genezing en goddelijke voorziening, zal het steeds moeilijker worden om de KN-graten uit de charismatische vis te verwijderen. Er zijn bedieningen en predikers binnen deze richtingen die wel een Bijbelse eindtijdvisie hebben, maar velen ook niet. Dan moet je dingen kunnen onderscheiden. Met name de militante apostolisch profetische bedieningen die een triomfantelijke kerk prediken met allerlei tactische strategieën, zonder Gods chronologische plan met de Joden in acht te nemen, zijn op z’n minst verdacht te noemen. Zij gebruiken de naam van de Heer bij wijze van mandaat, maar bouwen een eigen visie.
Hun discipelen worden vaak betrokken bij vermoeiende en geestelijk gevaarlijke gebedsoorlogen om ‘hemelse gewesten onder heerschappij te krijgen’. Hoewel voorbede ook een vorm
van geestelijke strijd is, waarschuwt de Bijbel voor overmoed en onderschatting: ‘Zelfs de aartsengel Michaël heeft, toen hij met de duivel twistte over het lichaam van Mozes, het niet
aangedurfd, de duivel te lasteren en hem te veroordelen. Hij zei slechts: Moge de Heer u straffen’ (Judas 1:9).

 

Opwekking of verdrukking?

Het doel van Kingdom Now of Dominion is niet gestoeld op de chronologie van de Bijbel en Gods eindtijdplan met de wereld, maar op een eigen ideologische invulling. Namelijk
dat pas wanneer de kerk de aarde domineert, de Heer Jezus mag terugkomen voor een kant-en-klaar onthaal. Dit lijkt dus een beetje op de kalifaatvisie van de islam. Ook hier wordt
de stelling uit Efeziërs 5 dat Jezus wacht met zijn komst totdat de gemeente ‘als een stralende bruid is zonder vlek of rimpel’, misbruikt voor een andere invulling: dat Hij pas
zal terugkomen als het ‘christenleger’ de opwekking op aarde teweeg heeft gebracht en de vijand heeft overwonnen. Zal er überhaupt een opwekking in de eindtijd komen, terwijl
we eigenlijk verdrukking verwachten? Volgens de profeet Joël wel. Deze opwekking die reeds in Handelingen 2 vanuit Jeruzalem begon, zal opnieuw aanwakkeren en uitmonden in
een laatste grote oogst van zielen (die niemand tellen kan) uit de grote verdrukking. Joden die in Jezus hun Messias vinden, zullen een opwekking teweegbrengen die velen zal aansteken.
De 144.000 verzegelde Israëlieten uit het boek Openbaring zijn daar een voorteken van. Ondertussen zullen verdrukking en controle toenemen door een opkomende wereldregering
en de crisissituatie in het Midden-Oosten. Dit alles baant de weg voor de komst van de antichrist. Het bouwen van een koninkrijk door de kerk zal gelovigen alleen maar drijven in de
armen van een vals religieus systeem.

‘Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ (Lukas 21:28). ‘Wij
verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’ (2 Petrus 3:13).

‘De Geest en de bruid zeggen: “Kom!”… Ja, Kom Heer Jezus!’
(Openbaring 2:17+20).

Download gratis dit hele artikel van John Howard in Charisma Magazine

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.